Raalte  – Gemeenten kúnnen geen beperkingen opleggen ten aanzien van gentechnologie.  Dat is de strekking van het antwoord van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) eind februari in een brief aan de gemeente Nijmegen. De gemeenteraad van Nijmegen had het college bij motie opgeroepen om deze gemeente ’gentechvrij’ te verklaren. Tegenstanders hadden daarbij aangegeven dat dit niet mogelijk was. Zij worden nu door de minister in het gelijk gesteld. Gentechnologie is op Europees en nationaal niveau gereguleerd. Er is helemaal geen ruimte voor gemeenten om daar een schepje bovenop te doen.
Onlangs deed de SP-fractie van Raalte tot tweemaal toe een poging om collega-raadsleden te verleiden om met een motie Raalte tot gentechvrije gemeente te verklaren. Er waren toen al sterke twijfels op de SP zich wel voldoende in de achterliggende feiten had verdiept. Het voorstel kreeg in ieder geval geen enkele steun. Terecht, zo is nu gebleken.

Atsma: “In Nederland is de betreffende Europese regelgeving geïmplementeerd in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (Besluit ggo). In Nederland zijn co-existentieafspraken vastgelegd in een verordening van het Productschap Akkerbouw. Met deze afspraken wordt o.a. gewaarborgd dat ongewenste vermenging van toegelaten en vergunde genetisch gemodificeerde gewassen met biologische en gangbare gewassen en de mogelijke daaruit voortvloeiende directe economische schade, wordt voorkomen.
De zorgvuldige veiligheidsbeoordeling en de co-existentiemaatregelen bieden tezamen voldoende waarborgen voor de verantwoorde teelt van genetisch gemodificeerde gewassen”, zo schrijft Atsma in zijn antwoord aan Nijmegen.

De kern van de toelatingsprocedure van zowel de EU regels als het Besluit ggo wordt gevormd door de milieurisicobeoordeling. Daarbij wordt gelet op de eigenschappen van het ggo, de eigenschappen van het milieu waar het ggo in wordt geïntroduceerd en de mogelijke interactie daartussen. In alle gevallen geldt dat de risico’s voor mens en milieu verbonden aan de activiteiten aanvaardbaar moeten zijn. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) verleent technisch wetenschappelijk advies bij deze beoordelingen.
Atsma: “Daarbij merk ik op dat de toelating van ggo’s door de eerder genoemde Europese regelgeving volledig geharmoniseerd is. Daardoor is er voor lidstaten geen ruimte om de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen te beperken of verbieden, anders dan binnen de door de Europese regelgeving geboden ruimte”.

Kort samengevat is het verhaal van Joop Atsma: er zijn op Europese schaal al goede afspraken gemaakt.  Er is geen enkel bewijs dat gentech schade oplevert.  Daardoor is geen wettelijke ruimte en geen aanleiding om extra beperkingen op te leggen.